بازدید از مرکز معاینه فنی شهرداری بومهن

جستجو
صفحه اصلی
سه شنبه ۲۴ فروردین ۱۴۰۰
بازدید از مرکز معاینه فنی شهرداری بومهن
بازدید از مرکز معاینه فنی شهرداری بومهن

پیام پردیس/ به منظور ارائه خدمات مطلوبتر به شهروندان بازدید از مرکز معاینه فنی شهرداری بومهن توسط رییس سازمان حمل و نقل عمومی شهر بومهن به همراه رییس پلیس راهور شهرستان صورت گرفت.
در این بازدید دستورات لازم در خصوص لباس فرم پرسنل، تلاش و بکارگیری تمام ظرفیتها در جهت رضایت مراجعین و همچنین همکاری لازم و مقتضی با شهروندان صادر شد .